Polityka Prywatności i plików cookies
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki
wyraziliście Państwo zgodę.

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
  www.zdrowy-przepis.pl
 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Poradnia dietetyczna
  Zdrowy Przepis Wioleta Nawrocka, ul. ks. Karola Śmiecha 65, 34-350 Żabnica
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@zdrowy-przepis.pl
 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
  podanych dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prowadzenie systemu komentarzy
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
  w następujący sposób:
 8. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
 9. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.„ciasteczka”).
 10. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 11. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają
  zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym
  serwerze.
  2.Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  3.Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co
  w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 12. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa
 13. Hosting
  1.Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: lh.pl
 14. Dane firmy hostingowej: LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26 ,61-581 Poznań
  NIP: 7831711517 REGON: 302693647
 15. Pod adresem https://www.lh.pl/ możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić
  politykę prywatności firmy hostingowej.
 16. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 17. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
  Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
  realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 18. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej
  niż przez 3 lata.
 19. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 20. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3
  c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
  sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 21. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 23. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
  umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 24. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 25. Informacje w formularzach
 26. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o
  ile zostaną one podane.
 27. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 28. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych
  w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku
  adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 29. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
  informuje, do czego on służy.
 30. Logi Administratora
  1.Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 31. Istotne techniki marketingowe
 32. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
  (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych
  osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek
  w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
  gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
  informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 33. Uaktualnienia Polityki Prywatności
  Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać
  tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony
  Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego
  prawem.
 34. Kontakt
  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa
  Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:
  Poradnie dietetyczna Zdrowy Przepis Wioleta Nawrocka
  Ul. ks. Karola Śmiecha 65, 34-350 Żabica
  info@zdrowy-przepis.pl
 35. Informacja o plikach cookies
 36. Serwis korzysta z plików cookies.
 37. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
  nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
  końcowym oraz unikalny numer.
 38. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
  oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 39. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 40. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi
  na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 41. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 42. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
  strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
  cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 43. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
  internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
  plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
  przeglądarki internetowej.
 44. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 45. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w
  szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook
  Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 46. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 47. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
  uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
  skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 48. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
  której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  Urządzenia mobilne:
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone